Staff

Professor SHOHTA KODAMA   [Detailed Info.]
Associate Professor NAOAKI SAKATA   [Detailed Info.]
GUMPEI YOSHIMATSU   [Detailed Info.]
Senior Assistant Professor TOMOKO TANAKA   [Detailed Info.]
Graduate Student HIDEAKI YAMADA
RYOUSUKE MANO
CHIKAO AOYAGI
KIYOSHI CHINEN
SHIHO HASHIGUCHI
MASAYUKI SHIMIZU
YUICHI MORITA
ERI MORINAGA
TOSHIKAZU NIIMI
Technical Staff RYO KAWAKAMI
YURIKO HAMAGUCHI
JSTT* Certified Coodinator AYANA ESAKI  *Japanese Society of Tissue Transplantation
Office Administrator YUMIE  TAMURA